Program je určený pro podnikatele postižené celosvětovým šířením onemocnění COVID-19. „COVID – Nájemné“ si klade za cíl zmírnit negativní dopady způsobené koronavirem na podnikatele v České republice formou částečné podpory – dotace na náklady spojené s platbou nájemného. Alokace pro tento program je 5 mld. Kč.

Cílem programu je poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a tím snížena schopnost tvořit zisk a platit nájemné.

Podmínky poskytnutí podpory:

 • Poskytnutí slevy ve výši 30 % pronajímatelem z ceny nájmu na období měsíců dubna, května a června 2020 (přípustné je, že byla před podáním žádosti uzavřena dohoda či dodatek nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelem o podporu).
 • Uhrazení 20 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období měsíců duben, květen a červen roku 2020 způsobem a v termínu obvyklém dle platné nájemní smlouvy, anebo do skončení nájemní smlouvy, pokud k němu dojde před 30. 6. 2020.
 • K pronajímanému prostoru může být vztažena jen jedna žádost.
 • Na způsobilé výdaje podpořené z tohoto Programu není možné získat jinou podporu v rámci rozhodného období, kterým je duben, květen a červen 2020.
 • Podpora se poskytuje od vyhlášení výzvy Poskytovatelem podpory nejpozději do 31. prosince 2020.

 

Forma a výše podpory:

 • Podpora je poskytována nejvýše za celé období měsíců duben, květen a červen roku 2020 v případě, že podnikateli byl zakázán prodej zboží a služeb
  v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.
 • Žadatel může předložit pouze jednu žádost za stejnou provozovnu.
 • Výše podpory na jednoho příjemce podpory činí 50 % měsíčního nájemného za období měsíců duben, květen a červen 2020.
 • V případě, že se k nájemnému účtuje DPH, nejedná se o způsobilý výdaj a nelze na něj čerpat podporu. Výše podpory dle znění tohoto Programu se vždy vypočítává bez příslušné sazby DPH.
 • Maximální míra podpory je 10 mil. Kč.

Spuštění se předpokládá kolem 20. června 2020, kdy budou zveřejněny i detailní podmínky.