Z rozhodnutí Evropské komise se navyšuje podpora de minimis na 800 000 EUR pro podnikatelské subjekty v rámci podpory na pomoc proti šíření COVID-19. Tato podpora je slučitelná s dosavadní podporou ve výši 200.000 EUR. Celkem by tedy měla být de minimis až 1 mil. EUR. Jde o nový typ podpory na r. 2020, tzv. dočasný rámec.

Komise toto sdělení uplatňuje od 19. března 2020 s ohledem na hospodářský dopad ohniska nákazy COVID-19, který vyžadoval okamžitou akci. Toto sdělení je odůvodněno současnými výjimečnými okolnostmi a nebude použito po 31. prosinci 2020. Podpora nepřekračuje 800 000 EUR na podnik ve formě přímých grantů, návratných záloh, daňových nebo platebních výhod; všechna použitá čísla musí být hrubá, tj. před jakýmkoli odpočtem daně nebo jiného poplatku. U této podpory není možná kombinace podpor.

Více informací zde: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf

Co je podpora de minimis - Jednomu podnikateli nesmí být za jakákoliv tři po sobě jdoucí zdaňovací období poskytnuta podpora přesahující v součtu částku 200 000 EUR, v případě podpory podnikatele podnikajícího v odvětví silniční dopravy 100 000 EUR. Více informací zde: https://www.czechinvest.org/cz/Sluzby-pro-male-a-stredni-podnikatele/Chcete-dotace/OPPI/Radce/Verejna-podpora-a-de-minimis