Ochrana duševního vlastnictví jako důležitá součást počátku podnikání

Z obecného pohledu duševní vlastnictví zahrnuje několika hlavních oblastí – obchodní tajemství, autorské právo a související práva, průmyslové vlastnictví, pod které spadají průmyslové vzory, ochranné známky, patenty a užitné vzory. Každý stát si sám může určit, jakým způsobem bude těmto právům poskytovat ochranu a v jakém rozsahu.


Problematika obchodního tajemství bývá u společností, ať už dlouhodobě fungujících nebo začínajících, často podceňována. S obchodním tajemstvím by měli být seznámeni vždy pouze ti zaměstnanci, u kterých je to nutné. Jako nejčastější obchodní tajemství lze jmenovat seznam zákazníků a kontaktních osob, způsob výroby konkrétních obchodních produktů. Obchodní tajemství nemusí být primárně ochráněno přímo Úřadem průmyslového vlastnictví, ale ve většině případů
postačuje správné nastavení interních firemních procesů. Smlouva o ochraně obchodního tajemství není určena pouze dovnitř společnosti, pro uzavření ze strany zaměstnanců, ale také směrem ven, a to na smlouvy s obchodními partnery společnosti.
V případě autorského práva a práv souvisejících je pro subjekt, který požaduje ochranu těchto práv podstatné, aby dokázal prokázat datum vytvoření daného díla, postupu apod. a také prokázal novost a originalitu daného díla či výrobního postupu. V současné době je autorské právo celosvětově
chráněno po dobu 50 let po smrti autora daného autorského práva, v Evropě je doba ochrany
dokonce 70 let od doby smrti autora. Nicméně ochrana práv je různá v jednotlivých zemích, a proto nemusí automaticky znamenat, že
objekt, který je chráněn v jedné zemi je stejně, a jestli vůbec, chráněn v zemi druhé. Tuto skutečnost
je třeba si ověřit, zejména v případě společností, u kterých se počítá s exportem nebo také s celosvětovým šíření, např. v případě počítačového softwaru apod.
Zdroj: ÚPV