Petr Milata, člen představenstva AMSP ČR, se zúčastnil "OECD-EU Youth Entrepreneurship Policy Academy (YEPA)" v Bruselu (Belgie).

Akademie politiky podnikání mládeže (YEPA) se skládala ze série fyzických a online mezinárodních akcí na budování kapacit pro tvůrce politik a sítě mladých podnikatelů.

Průzkum Eurobarometru
Nejnovější bleskový průzkum Eurobarometru o sociálním podnikání a mládeži zveřejněný 8. března ukazuje, že ačkoli téměř polovina (46 %) mladých lidí v EU ve věku 15-30 let by uvažovala o založení vlastního podniku, jen málo z nich podniklo aktivní kroky k jeho založení.

Jako hlavní překážky, které mladým lidem brání v podnikání, byly zjištěny nedostatek kapitálu nebo zdrojů, finanční rizika a nedostatečné znalosti a podnikatelské dovednosti. Kromě toho pouze třetina mladých lidí znala koncept sociálního podnikání.

Úloha Akademie pro politiku podnikání mládeže
Akademie se snaží řešit tyto problémy a posílit postavení mladých podnikatelů a povzbudit členské státy, aby budoucím podnikatelům nabízely lepší balíčky podpory.

Bude pořádat řadu seminářů na několik témat, jako je přístup k financování, podnikatelské dovednosti a přidaná hodnota sociálního podnikání.

Akademie pro politiku podnikání mladých lidí je součástí akčního plánu pro sociální ekonomiku z prosince 2021, jehož cílem je pomoci evropské sociální ekonomice prosperovat.

Akademie rovněž přispívá k Evropskému roku dovedností 2023, který se zaměřuje na dovednosti, tvorbu pracovních míst a konkurenceschopnost EU.

Současné iniciativy EU v oblasti mládeže a sociálního podnikání
Dalšími relevantními iniciativami EU v oblasti mládeže a sociálního podnikání jsou např:

Cílem akčního plánu pro sociální ekonomiku je pomoci evropské sociální ekonomice prosperovat a využít jejího hospodářského potenciálu a potenciálu tvorby pracovních míst, jakož i jejího příspěvku ke spravedlivému oživení podporujícímu začlenění a k ekologickému a digitálnímu přechodu.
Erasmus pro mladé podnikatele je přeshraniční výměnný program, který dává začínajícím nebo začínajícím podnikatelům možnost učit se od zkušených podnikatelů provozujících malé podniky v jiných zúčastněných zemích.
V rámci posílené záruky pro mladé lidi provozuje mnoho členských států programy pro podnikání mladých lidí, které nabízejí finanční podporu novým podnikům, často spolu s odbornou přípravou a mentoringem.
Akademie EU-OECD pro politiku podnikání mladých lidí sdružuje tvůrce politik a sítě mladých podnikatelů jednotlivých členských států na témata, jako je přístup k financím, podnikatelské dovednosti nebo sociální podnikání, a pomáhá vnitrostátním správním orgánům nabízet mladým podnikatelům účinnější balíčky podpory.
K podpoře zaměstnanosti mladých lidí, včetně podnikání mladých lidí, přispívají také Evropský sociální fond plus (ESF+) a Fond pro obnovu a odolnost.